Connect with us

Hi, bạn đang muốn tìm kiếm?

Bác sĩ Nguyễn Lê Bảo Quyên

Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên ngành Y học cổ truyền tại Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021. Hiện tại đang theo học chương trình đào tạo Bác sĩ nội trú Y học cổ truyền tại Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh.